GPSC Calendar 2023

GPSC Calendar 2023

GPSC Calendar 2023: ગુજરાત પબ્લીક સર્વીસ કમીશન એટલે કે GPSC મા અવાર નવાર મોટી ભરતીઓ આવતી રહે છે. GPSC મા આવનારી ભરતીઓ માટે મહિનાવાઇઝ ભરતી કેલેન્ડર અગાઉથી જાહેર કરવામા આવે છે. વર્ષ 2023 માટે GPSC દ્વારા ભરતી કેલેન્ડર જાહેર કરવામા આવ્યુ છે. જેમા આવનારા મહિનાઓમા કઇ કઇ ભરતીઓ આવવાની છે તે જોઇએ.

GPSC Calendar 2023
સંસ્થા ગુજરાત પબ્લીક સર્વીસ કમીશન
જગ્યાનું નામ વિવિધ
નોકરીનું સ્થળ ગુજરાત
અરજી મોડ ઓનલાઈન
ઓફિશિયલ વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in/

ઓક્ટોબર માં આવનારી ભરતી

GPSC ભરતી કેલેન્ડર મુજબ ઓકટોબર મહિના માટે ભરતી કાર્યક્રમ નીચે મુજબ છે.
પોસ્ટનુ નામ કુલ જગ્યા જાહેરાતની તારીખ પ્રીલીમ પરીક્ષા
સંભવિત તારીખ
નાયબ ભૂમિ મોજણી અધિકારી વર્ગ-2 5 15-10-23 17-12-23
નાયબ મુખ્ય હસ્તાક્ષર નિષ્ણાંત વર્ગ-2 6 15-10-23 17-12-23
ભાષાંતરકાર/સંશોધન મદદનીશ વર્ગ-3 3 15-10-23 24-12-23
મદદનીશ ઇજનેર વર્ગ-2 30 15-10-23 31-12-23
વહીવટી અધીકારી/મદદનીશ આયોજન
અધીકારી વર્ગ-2 6 15-10-23 31-12-23
ટાઉન પ્લાનર વર્ગ-1 1 15-10-23 31-12-23
નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર વર્ગ-2 3 15-10-23 7-1-24

નવેમ્બર આવનારી ભરતી

GPSC ભરતી કેલેન્ડર મુજબ ઓકટોબર મહિના માટે ભરતી કાર્યક્રમ નીચે મુજબ છે.
પોસ્ટનુ નામકુલ જગ્યાજાહેરાતની તારીખપ્રીલીમ પરીક્ષા સંભવિત તારીખનાયબ મુખ્ય વિદ્યુત નીરિક્ષક વર્ગ-1 1 15-11-23 7-1-24
કચેરી અધીક્ષક વર્ગ-1 1 15-11-23 7-1-24
મદદનીશ ઇજનેર વર્ગ-2 7 15-11-23 21-1-24
અધીક મદદનીશ ઇજનેર વર્ગ-3 11 15-11-23 28-1-24
ટેકનીકલ સુપરવાઇજર વર્ગ-3 3 15-11-23 28-1-24
કચેરી અધીક્ષક વર્ગ-3 3 15-11-23 28-1-24
અધીક્ષક ઇજનેર વર્ગ-1 1 15-11-23 4-2-24

GPSC ભરતીની અરજી કેવી રીતે કરવી?

GPSC ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજી માટે નીચે મુજબના સ્ટેપ ફોલો કરી ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો.GPSC ની કોઇ પણ ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજી કરતા પહેલા તે ભરતી નુ ડીટેઇલ ભરતી નોટીફીકેશન ડાઉનલોડ કરીને તેનો વિગતે અભ્યાસ કરી લેવો.
ત્યારબાદ તમે તે ભરતી માટે જરૂરી લાયકાત ધરાવતા હોય તો ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ પહેલા તમારી અરજી ઓનલાઇન કરી દેવી જોઇએ.
GPSC ની કોઇ પણ ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઓપન કરો.
ત્યારબાદ તેમા જે તે ભરતી માટેનુ ડીટેઇલ નોટીફીકેશન ડાઉનલોડ કરીને ઓનલાઇન તેનો વિગતે અભ્યાસ કરીને ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો.
ત્યારબાદ ઉપર મેનુબાર મા આપેલા વિવિધ મેનુ પૈકી Online Application પૈકી Apply Online ઓપ્શન પર કલીક કરો.
તેમા જે જાહેરાત માટે તમે ઓનલાઇન અરજી કરવા માંગો છો તો સીલેકટ કરો.
તેમા માંગવામા અવેલી જરૂરી માહિતી સબમીટ કરો
તમારો ફોટો અને સહિ અપલોડ કરી અરજી કન્ફર્મ કરો.
ત્યારબાદ જરૂરી ફી નુ પેમેન્ટ ઓનલાઇન કરો.


GPSC Calendar PDF 2023 અહિંં કલીક કરો

Previous Post Next Post
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો